Medicus logo

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Grupa Medicus Sp z o.o.
Wersja 1.0

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Grupa Medicus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu ul. Warszawska 18/2, 87-100 Toruń, nr NIP: 956-231-05-32 , REGON 360882774, KRS 0000545975, zwana dalej Administratorem.
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przetwarzania danych

Realizacja usługi medycznej

Art. 6 ust 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy

Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny do wykonania umowy. Tworząc dokumentację medyczną mamy prawo do przechowywania jej przez 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej

Art.9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 24 ust 1 Ustawy o prawach pacjenta

Okres wynikający z przepisów prawa. Tworząc dokumentację medyczną mamy prawo do przechowywania jej przez 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.

Kontakt pod podanym przez Panią/Pana numerem telefonu, czy adresem e-mail, w przypadku gdy Pani/Pana wyniki wskazują na zagrożenie życia.

Art. 6 ust 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy a także art.6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego

Okres wynikający z przepisów prawa. Tworząc dokumentację medyczną mamy prawo do przechowywania jej przez 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.

Mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu.

Art.6 ust.1 lit t RODO, jako tzw. Prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona naszych praw, a także art. 9 ust. 2 lit f RODO

Okres dochodzenia roszczeń przez Administratora

Prowadzimy księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. faktury za wykonane usługi, co wiąże się z konieczności ą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art.74 ust 2 ustawy o rachunkowości.

Okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (t.j Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 z późn.zm.)

Ustawa o rachunkowości – Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018r. poz 395 z późn.zm.)

 1. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane odbiorcom:
 • innym podmiotom leczniczym współpracującym z Administratorem
 • dostawcom usług teleinformatycznych
 • dostawcom sprzętu diagnostycznego
 • dostawcom usług kurierskich i pocztowych
 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
 1. Dostępu do swoich danych osobowych
 2. Sprostowania swoich danych osobowych
 3. Usunięcia swoich danych osobowych ( żądanie usunięcia danych spowoduje niezwłoczne usunięcie Pana /Pani danych osobowych z naszej bazy danych)
 4. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. Wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. Przenoszenia danych
 7. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu ma zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie przez nas usług.
 8. Wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w przypadku profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych praw do przetwarzania , nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail na adres iod@grupameducus.eu tel 23 333 20 95.